Kazanie: Słuchające serce

Data

6 lutego 2022

W Biblii czytamy (1 Krl 3:9) jak Salomon we śnie ma prosić Boga o… cokolwiek. Co będzie wystarczające? Prosi o mądrość; o rozumny umysł i słuchające serce. Następnie udał się do świątyni, aby… słuchać. Czy jesteś wyczulony na Bożą obecność? Chrześcijaństwo to osobiste spotkanie z Bogiem (wciąż na nowo) słuchanie i posłuszeństwo, wierzenie i wierność KOMUŚ. A nie system wartości, zasad (religia) albo myślenie magiczne. Wiele fragmentów z Pisma o słuchaniu – do rozważenia (praca domowa) 📖 Niżej notatki ▶️ 10 min (końcówka) /jpz/

Notatki:

Jakuba 1:19
Zrozumcie to, moi umiłowani bracia i siostry. Niech każdy będzie skory do słuchania [być uważnym, rozważnym słuchaczem], nieskory do mówienia [mówiący starannie dobranymi słowami], nieskory do gniewu [cierpliwy, refleksyjny, przebaczający]; (Ampilfied Bible)

Diogenes: „Mamy dwoje uszu i jeden język, żeby więcej słuchać, a mniej mówić.”

 1. Słuchające serce
  Gdy Pan ukazał się Salomonowi we śnie i powiedział: „Proś co ci mam dać?”
  1 Królewska 3:9
  Daj więc Twemu słudze umysł rozumny i serce słuchające, abym sądził Twój lud, abym mógł rozróżniać dobro od zła. Bo któż jest w stanie osądzać i rządzić tym wielkim Twoim ludem?
  (Amplified Bible)
  Słuchające serce doprowadziło go do Skrzyni Przymierza – miejsca spotkania z Bogiem (zob. w. 15).
  Gdyby Bóg Tobie zadał takie pytanie o co byś poprosił?
 2. Boża obecność
  Boża obecność to coś co nas wyróżnia (zob. Wyjścia 33:15-16)
  Aby doświadczyć takiej obecności mamy słuchać i być posłusznymi oraz gotowymi do pokuty (zmiany swojego życia, jeżeli nie jest zgodne ze Słowem).
  Chodzi o osobiste spotkanie, a nie akceptację systemu wartości.
  Przejście przez Jordan (Joz 3)
  Zdobycie Jerycha (Joz 6)
  Liczb 14:40-44
  1 Sam 4:3 (to było myślenie magiczne; traktowanie skrzyni przymierza jak talizmanu)
  A potem: 1 Sam 7:3.9-10
 3. Uczenie się od innych, słuchanie innych
  Dawid, ojciec Salomona, miał serce wg Bożego serca. Salomon miał więc od kogo się uczyć.
  Zastanów się kogo i czego słuchasz.
  Sędziów 7:10-11
  1 Sam 24:10-11
  Przyp. Sal 29:12
 4. Słuchanie musi wiązać się z posłuszeństwem
  1 M 26:2-5
  2 Pan ukazał mu się i rzekł: Nie chodź do Egiptu; zostań w kraju, o którym ci powiem. 3 Zamieszkaj tymczasowo [jako mieszkaniec] w tej ziemi, a będę z tobą, błogosławiąc cię i obdarzając łaską, bo wszystkie te ziemie dam tobie i twojemu potomstwu, a także utwierdzę i dotrzymam przysięgi, którą złożyłem Abrahamowi twojemu ojcu. 4 Sprawię, że twoje potomstwo rozmnoży się jak gwiazdy na niebie i dam twojemu potomstwu wszystkie te ziemie; a przez twoje potomstwo będą błogosławione wszystkie narody ziemi, 5 ponieważ Abraham wysłuchał i był posłuszny Mojemu głosowi i [konsekwentnie] przestrzegał mojego polecenia, moich przykazań, moich ustaw i moich praw”.
  (Amplified Bible)
  5 M 4:30-31
  30 W swojej niedoli, gdy u kresu dni spotkają cię te wszystkie nieszczęścia, a ty zawrócisz do Pana, swego Boga, i zaczniesz słuchać Jego głosu, 31 to On nie opuści cię ani cię nie zniszczy, nie zapomni o przymierzu z twoimi ojcami, które im potwierdził przysięgą, ponieważ Pan, twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym.
  Komentarz w EIB: słuchać Jego głosu, lub: być Mu posłuszny.
  5 M 11:13-14a
  13 A zatem, jeśli będziecie prawdziwie posłuszni przykazaniom, które Ja wam dziś nadaję, powodowani miłością do Pana, waszego Boga, oraz pragnieniem, by służyć Mu całym sercem i całą duszą, 14 to spuszczę na waszą ziemię deszcz o właściwej porze – jesienny i wiosenny (…)
  Komentarz EIB: lub: jeśli będziecie pilnie słuchać.
  Konsekwencje niesłuchania/nieposłuszeństwa:
  Jozue 5:6
  1 Sam 15:22.24
  Kaznodziei Salomona 4:17
 5. Jeżeli skupiasz się za bardzo na innych rzeczach, możesz mieć zwiedzione serce
  5 M 11:16
  Czego słuchasz? Na co poświęcasz swój czas? Co jest dla Ciebie ważne?
 6. Nie ma położenia zbyt trudnego. Zawsze możesz zacząć słuchać.
  Ezechiela 37
  4 Prorokuj zatem nad tymi kośćmi – polecił – i powiedz do nich: Suche kości! Słuchajcie Słowa Pana!
  Nawet suche kości ożywają. Nie ma takiej sytuacji, z której Bóg nie może wyprowadzić.
  5 M 20:1-4
  Judy 3
  „uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym.”
  NTKŻ „Zachęcić was do wytrwałej, żarliwej walki o wiarę, która raz na zawsze została przekazana ludowi Bożemu.”
  Użyto tu greckiego słowa „pistis” (hebrajskie „emuna”, łacińskie „fides”)
  Grecki termin pistis tłumaczymy jako „wiarę”. Pistis jednak nie ogranicza się do „wiary w coś”, czyli do – nawet gorliwego i emocjonalnego – zaakceptowania pewnego sądu o rzeczywistości. W greckich tekstach klasycznych czasownik pisteuo oznaczał: „ufam komuś” albo „wierzę komuś” i zawsze odnosił się do relacji osobowej. Zarówno pistis, jak i fides jest to stan zaufania do danej osoby, pokładania w tej osobie wiary.
  Jezus w Ewangelii św. Jana mówi Nikodemowi, że ten, kto uwierzy w Syna Człowieczego, będzie miał życie wieczne. Jednak „pistis” w Jezusa oznacza uwierzenie nie w Jezusa, a Jezusowi, zaufanie i całkowite oddanie się i powierzenie się Mu.
  Podejmij więc walkę o wiarę, czyli walkę o relację z Bogiem. Tylko wtedy będziesz w stanie podejmować się wyzwań ponad twoje siły.
  Jeżeli nie będziesz słuchał, a tylko mówił, możesz wypaść z doskonałej Bożej woli
 7. 1 Sam 8:18-22b
  O co się modlisz? O co prosisz Boga?
 8. Otwarte serce
  1 Sam 14:6
  J 5:39
  Serce przygotowane do przyjęcia mądrości od Boga: Przyp. Sal 22:17-19a
 9. Czy potrzebujesz pośredników?
  Wyjścia 20:19
  Czasami nie jesteśmy świadomie i celowo nieposłuszni Bogu — po prostu Go nie słuchamy.
 10. Jezus modlił się i działał zgodnie z wolą Ojca
  Ł 22:42
  J 5:30
 11. Robienie użytku z tego co usłyszeliśmy
  Mt 7:24-27
 12. Chcesz być szczęśliwy?
  Ł 11:27-28
  Ł 8:21
  To jest proste. Nie jest łatwe, ale jest proste.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.